071-32301867

دوره های شهر یزد

راهنمای ثبت نام دوره ها

1

انتخاب محل برگذاری

2

انتخاب دوره مورد نظر

3

ثبت مشخصات فردی

4

پرداخت آنلاین هزینه