071-32301867

کتابچه آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

کتابچه آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
موضوع : ارزیابی ریسک
تعداد صفحات : 52
نویسنده : مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار
نوع فایل : PDF
قیمت : رایگان
teacher picture

نویسنده کتاب :

مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار

توضیحات