خطای انسانی

تجزيه و تحليل پيش بينانه خطاهاي انساني

خطاي انساني عبارت است از هر گونه انحراف رفتار انسان از آن چه بايد باشد و براي آن برنامه ريزي شده است و يا هر گونه تخطي انسان از وظايف مشخص شده كه از حد قابل قبول سيستم فراتر رود.

در  PHEA كليه ي خطاهاي انساني ممكن در هر يك از وظايف شغلي پيش بيني شده و راهكارهاي ريكاوري هر كدام از آنها شناسايي شده و راه حل هاي مناسب جهت حذف يا كاهش آنها ارايه مي گردد.اين بررسي در وظايف شغلي حساس و آسيب پذير نسبت به خطاهاي انساني انجام خواهد شد و در نهايت اقدامات كنترلي مناسب جهت پيشگيري و كاهش خطاها و محدود كردن پيامدهاي ناشي از آنها توصيه مي شود.

 • خطاهاي مربوط به افراد:

  ۱ .خطاهاي سهوي
  ۲ .خطاهاي ناشي از عادت
  ۳ .خطاهاي شناسايي
  ۴ .خطاي ناشي از غير ممكن بودن انجام وظيفه ي شغلي
  ۵ .خطاي ناشي از كمبود دانش

        ۶٫خطاهاي  mindset
        ۷ .خطاهاي ناشي از انگيزه ي زياد يا كم

         ۸٫خطاهاي استدلال
         ۹ .خطاهاي ناشي از عدم تناسب ررد با وظيفه ي شغلي

 

    • خطاهاي مربوط به موقعيت:

        ۱ .محيط

        ۲ . استرس

        ۳ .زمان

    • خطاهاي مربوط به سيستم:

        ۱ .اعمال ديگران

       ۲ .طراحي نادرست

       ۳ .دستورالعمل

       ۴ .نقض قانون

خظای انسانی

موانع به كارگيري روش هاي آناليز خطاهاي انساني:


۱ .متدولوژي خيلي كمي در مورد آناليز خطاهاي انساني منتشر شده است.
۲ .خطاهاي انساني غير قابل اجتناب هستند و برخي معتقدند چرا بايددر برابرآن حفاظ قرار داده شود ،كه اين نگرشخود به بروز خطاهاي پنهاني كمكمي كند.
۳ .پيش بيني خطاهاي انساني بسيار مشكل است به ويژه وقتي بروز خطا ناشي از عواملي چون خستگي ، بي توجهي و … باشد.
۴ .راهكارهاي حفاظتدر برابر خطاهاي انساني بسيار هزينه زا هستند.
۵ .تكنيك هاي مدلسازي خطاهاي انساني بيشتر بر تفسيرهاي فردي و كارشناسي مبتني هستند.
۶ .بسياري از تكنيك هاي منتشر شده درباره ي ارزيابي خطاهاي انساني فقط دلايل بروز خطا را شرح مي دهند نه پيش بيني آنها را و…

روشهاي پيشگيري و كاهش خطاهاي انساني:


• اتوماسيون
• سيستم هاي قابل تحمل نسبت به خطاهاي انساني
• تعديل پيامدهاي انساني
• رفتارهاي محدودكننده
• كاهش پیچيدگي رعاليت ها
• قابليت رويت
• برچسب گذاري
• طراحي با تمركز بر استفاده كننده
• فرهنگ ايمني
• آموزش
• دستورالعمل هاي كتبي و نقش آن در كاهش خطاهاي انساني
• نظارت

 

جهت دانلود فایل کامل جزوه با وارد کردن ایمیل خود فایل آن را دریافت کنید.