جزوه ایمنی و بهداشت محیط کار

جزوه ایمنی و بهداشت کار دکتر عشقی

طي دهه هاي اخير تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابت پذيري كشورهاي صنعتي ، پررداختن بره موضوعات ايمني (Safety )،بهداشت (Health)و محيط زيست (Environment )را به يکي از اولويتهاي اصلي در كسب و كار امروز تبردي ممروده اسرت و توجره بره ميرروي امسرامي بره عنروان اصليترين سرمايه سازمان با هدف بهبود فرايندهاي كاري ، در زمره اصلي ترين اهداف مديريت هراي اقتصادي قرار گرفته است.

 

طبق تعريف ايمني عبارت

ازبرنامه ريزي به منظور رهايي از ريسك غير قابل قبول مخاطرات است. در سالهاي اخير باز شناسي اهميت جنبه هاي رفتاري وفرهنگي مديريت ايمني در سازمان ها بطور گسترده اي افزايش يافته است. چرا كه تحقيقات وبر رسي هاي انجام شده بر حوادث بزرگري مانند چرنوبيل و بوپال و اتفاقات كوچکي كه همه روزه سلامتي و جان میليون ها نفر را به مخاطره مي اندازد نشان داده است كه عليرغم بکارگيري كليه فاكتورهاي مهندسي وحفاظت هاي شديد همچنان پتانسيل بروز حوادث بزرگ و كوچك در صنايع و محيط زندگي با ريسك بالا وجود دارد .

 

ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)

 

تعريف ايمني :

ايمني عبارت از علم و هنر پيشگيری از حادثه وعوامل ايجاد حادثه است

 

فرهنگ ايمني culture safety :

فرهنگ ايمني محصول ارزشها، گرايش ها، ادراکات، صلاحيت ها و الگو های رفتاری فردی وگروهي کارکنان است، که بوسيله آن ميزان تبعيت کارکنان از سبک  وشیوه  مديريت ايمني و بهداشت سازمان مشخص مي گردد.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *