ارگونومی کار با کامپیوتر

نحوه صحیح نشستن بر روی صندلی در حین کار با کامپیوتر به چه صورت است؟

ارگونومی کار با کامپیوتر

ارگونومی کار با کامپیوتر

🔵فاصل مناسب مانیتور تا چشمانتان معادل يك دست کشیده شماست.

🔵چشمان شما با قسمت بالایی صفحه نمایش در یک خط مستقیم قرار دارد.

🔵پشت خود را به اندازه کافی عقب ببرید، به طوری که زاویه آن با نشیمن گاه صندلی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درجه باشد.

🔵هر ۳۰ دقیقه به اشیائی که در فاصله ۶ متری قرار دارند ، چند دقیقه چشم بدوزید.

🔵 زاویه مناسب برای پاها و آرنج ، قائم (۹۰) باشد.

 

ارگونومی کار با کامپیوتر

⬅ صندلی رایانه:

 ارتفاع آن باید قـابـل تنظیم باشد تا هر فرد بتواند آن را متناسب با قامت خود تـنـظـیـم نماید به گونه اي که وقتی کف پا بر روي زمین یا استراحتگاه پا قرار بگیرد، زانو زاویه اي در حدود ۹۰ درجه داشته باشد و رانها مـوازي با سطح زمین قرار گیرند.
نشیمنگاه صندلی نباید خیلی نرم باشد، تا فرد بر روي آن فـرو نرود و قدرت حرکت و تغییر حالت از او سلب نشود و البته نـبـایـد خیلی هم سفت باشد تا باعث خستگی ناحیه لگن و اختلال در خـون رسانی به پا نشود. لبه نشیمنگاه نباید تیز باشد و گرنه بـر روي عروق پا که از پشت زانو رد می شود فشار آورده و بـاعـث ایـجـاد خواب رفتگی در پاها خواهد شد.

پشتی صندلی باید محکم باشد و پشت فرد را به طور کامل حمایت کند. پشتی باید در محل قرار گیري گـودي کمر کمی بر جسته باشد تـا گـودي کمر را بپوشاند. از دیگر ویژگـیـهـاي صـنـدلـی مناسب براي کار با رایانه، دارا بـودن استراحتگاه مناسب براي ساعد با پهناي حداقل ۵ سانتی متـر و ترجیحاً با ارتفاع قابل تنظیم است. وضعیت قرار گیري دسـتـهـاباید به صورتی باشد که زاویه آرنج فرد در حین تـایـپ کـردن حدود ۹۰ درجه باشد.

⬅ میز رایانه :

میز کاربران رایانه باید از فضاي کافی براي قرار گیري کلیـه وسایل بر خور دار باشد. بهتر است ارتفاع میز قابل تنظیم باشـد تا شخص بتواند متناسب با اندازه قد خود آن را تنظیم نـمـایـد. زیر میز باید فضاي کافی براي قرار گیري هر دو پا داشته باشد و لبه زیرین میز با رانها حداقل ۵ سانتی متر فاصله داشته باشد تـا هیچ فشاري بر ران وارد نشود.

براي پیشگیري و یا کاهش خستگی و ناراحتی هاي جسمی در حین کار با رایانه، انجام نرمش هاي کششی در فواصل زمانی معین توصیه می شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *