معرفی سازمان پسماند شهرداری شیراز:

سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز در سال 1377 با هدف بهبود وضعیت نظافت شهری و ارتقاء مدیریت پسماندها در شهر شیراز تشکیل گردید. قبل از این تاریخ تا سال 1369 این خدمات توسط شهرداری های مناطق و در فاصله سال های 1369 تا 1377 توســط سازمان خدمات شهری ارائه می گردید. این سازمان در سال 1387 به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز تغییر نام یافت. شایان ذکر است، سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اولین ارگان تخصصی پسماندها در کشـور، در زمینه اجـرای کلیه عناصر مـوظف و امـور پشتیبانی مدیـریت پسماندها بـه صورت واحد می باشد.
مأموریت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جداسازی، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی و جزء ویژه و آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه، بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و آئین نامه اجرایی آن و همچنین نظافت شهری در محدوده و حریم شهر شیراز با توجه خاص به نظرات خدمات گیرندگان و جلب مشارکت آنان است.