استانداردهای پیشنهادی ویژه شرکت های انبوه ساز: 

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی iso 45001:2018

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدیریت پروژه ISO 21500:2017

مدیریت کیفیت پروژه ISO10006:2017 

رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2018 

 

استانداردهای پیشنهادی ویژه شرکت های تولید کننده آبمعدنی: 

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 

سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی  ISO 22000:2018 

رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2018