کد ملی باید ده رقم باشد. اگر با صفر شروع می شود آنها را وارد کنید.