modiranefars@gmail.com
×

تماس با ما

خدمات بازرسی فنی و مشاوره ایزو

ایزو ISO سازمان جهانی استاندارد the International Organization for Standardization (ISO) یک فدراسیون جهانی متشکل از مراجع ملی استاندارد ( اعضای ISO) به شمار می آید . کار آماده سازی استانداردهای بین المللی معمولاً از طریق کمیته های فنی ISO صورت میگیرد .هر عضوی بر حسب علاقه به موضوعی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده است ، حق دارد که در آن کمیته نظرات خود را ارائه نماید .سازمان های بین المللی ، دولتی و غیر دولتی نیز در همکاری با ISO ، در این امر مشارکت مینمایند. استانداردهای ارائه شده از سوی ISO در دو دسته ی عمومی و اختصاصی تدوین شده است .

استانداردهای عمومی سیستم هایی هستند که در کلیه سازمان ها با هر دامنه کاربرد قابل استقرار و استانداردهای اختصاصی سیستم هایی هستند که بر حسب دامنه ی فعالیت سازمان ها و نوع صنعت و خدمات آنها قابل استقرار میباشند.

CB ها( سی بی )یا مراجع صدور گواهینامه ایزو مراکزی هستندکه وجود یک سیستم مدیریتی و پیاده سازی یک استاندارد درسازمان شمارا تایید کرده و بابتش گواهینامه صادر میکنند.

یعنی وقتی یک گواهینامه ISO توسط یک CB یامرجع گواهی دهنده مدرک ایزو ، صادر میشود یعنی آن CB پیاده شدن استاندارد درسازمان شمارا تایید کرده است. همانطورکه بسیاری ازسازمانها درکشورما وچه درکشورهای دیگر تحت نظارت و اعتبار بخشی سازمان یانهادی بزرگتر مثلا وزارت خانه هستند ، CB ها نیزاز مراجعی بالاتربه نام AB یاaccreditation body اعتبار میگیرند.

Ab ها یادولتی هستند یاخصوصی. سازمان ملی استاندارد هر کشور بطور عمومی AB دولتی و معتبر آن کشور محسوب میشود.

CB ها برای تایید شدن به AB ها درخواست داده و AB ها ( مراکز اعتبار بخشی مراجع صادر کننده گواهی نامه ISO) نیزبر اساس یکسری الزامات ، CB متقاضی راارزیابی کرده و نتیجتا مرجع صادر کننده گواهی ایزو CB ) ) راتایید یارد میکنند اما آنهاکه از AB تاییدیه میگیرند درسایت AB ثبت ، ودر تمام دنیا بعنوان CB های مورد تایید شناسانده میشوند.
سازمانهای دریافت کننده گواهی نامه ISO درازای تاییدیه گرفتن از CB گواهینامه ای کاغذی دریافت میدارند. دراین گواهینامه عنوان میشود، سازمان درپیاده سازی و اجرای سیستم مدیریتی مدنظر یااستاندارد مورد نظر موفق شده است.

درگواهینامه ایزو علاوه برنام سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ، نام و برند CB و آرم و لوگوی CB نیز درج میشود. نام و برند CB نوعی اعتبار گواهینامه ایزو رانیز مشخص میکند. حال اگر CB انتخاب شده توسط سازمان ما، دارای تاییدیه ازیک AB باشد آرم و لوگوی AB هم درکنار آرم و لوگوی CB حک میشود این نوع ازگواهینامه های ISO اصطلاحا گواهینامه “اکریدیت” یا “اکردیتیت” ( گواهینامه( accreditate  یا گواهینامه معتبرنام دارند. اگر CB تاییدیه AB رانداشته باشد گواهینامه ایزو اصطلاحا “نان اکریدیت” ( گواهینامه non -accreditate ) گواهینامه تایید نشده نامیده میشود.

مراحل نظارتی درمورد گواهینامه های ISO ایزو درسطح کلان ترنیز وجود دارد. بدین ترتیب AB ها نیزتحت نظارت مراجعی بالاتر میباشند. AB های کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه تحت نظارت اتحادیه تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه ( PAC ) ، ABهای کشورهای اروپایی تحت نظارت اتحادیه تایید صلاحیت آمریکا ( IAAC ) ، AB های کشورهای آفریقایی تحت نظارت اتحادیه تایید صلاحیت آفریقا ( AFRAC ) میباشند. و تمامی این اتحادیه ها نیزتحت نظارت و عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت ( IAF ) هستند.

Ab ایران یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( NACI) نیزدر حال حاضر هم عضو اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه ( PAC ) و هم عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت یعنی IAF است. درآغاز نام AB ایران نظام تایید صلاحیت ایران بودکه درسال 1389 به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( national accreditation of IRAN = NACI ) تغییر نام داد. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درسال 1382 عضو IAF    ( مجمع بین المللی تایید صلاحیت ) ودرسال 1384 نیز عضو PAC ( اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه ) و ILAC ( اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی ) شد.

در این راستا گروه مهندسی و مشاوره ناظران کیفیت ایرانیان  جهت اخذ کلیه گواهینامه ها از کلیه CB ها و مراجع صدور گواهینامه معتبر در دو حوزه ی عمومی و اختصاصی با بهره گیری از دانش روز ،تجربیات مدیران مجرب و انگیزه ی نیروی انسانی جوان ،خدمات مشاوره ای خود را جهت استقرار سیستم های موردنظر ارائه مینماید.

حوزه فعالیت کارشناسان ما به شرح ذیل می باشد:

  1. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
  2. سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
  3. سیستم مدیریت کیفیت ISO 900:2015
  4. راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS
  5. سیستم یکپارچه مدیریت IMS

 مرکزی
شیراز، خیابان زند، خیابان شهید فقیهی(صورتگر)، حد فاصل هدایت و معدل، ساختمان جام جم، طبقه س