ارزیابی ریسک JSA چیست؟


تعریف jsa :

آنالیز کیفی ایمنی یک شغل،‌ روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیا فتد. تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستمهایی برای کاهش و کنترل ریسک ها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد.


نامهای دیگر JSA
Job Hazard Analysis :JHA
Safe Job Analysis :SJA

Task Hazard Analysis :THA


JSAبرای کدام شغل ها انجام می شود؟

شغل هایی که در آنها حوادث و یا شبه حوادث رخ داده است.شغل ها یی که در آنها موارد خطر کاملا عمومی و شناخته شده نیست و راههای مقابله با این خطرات شناخته شده نیست.شغل هایی که در آنها یکسری کارگر جدید با یکدیگر کار می کنند .شغل هایی که در آنها نیاز است چندین نفر با هم به صورت مشارکتی کار کنند ونیاز به هماهنگی بین آنها دارد .ابزار یا روشهای جدید کاری که در حال معرفی هستند.


Purpose of JSA
مقصود ازJSA چیست ؟

مقصود ازJSA تشخیص وارزیابی خطراتی است که ممکن است در طول طراحی- روش اجرایی و ابزار آلات یک شغل دیده نشود .تغییر پرسنل یا روش.توسعه از اولین باری که کار انجام شده است .اولین هدف از انجام آنایز ایمنی شغلی پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است.


JSA Execution

اجرای JSA
JSA توسط تیمی شامل کارگران (کسانی که واقعا این کار را انجام می دهند) یا در آینده انجام خواهند داد . سوپر وایزرها ،‌کارکنان ایمنی و تخصصهای مختلف اگر نیاز باشد .نتایج بدست آمده در یک جدول ویا فرم کامپیوتری ثبت می شود.


JSA Procedure

روش کار JSA
JSA به صورت نرمال و عمومی شامل موارد زیر می شود :

-پیش نیاز آنالیز ایمنی شغلی

– تفکیک یک شغل به مراحل مختلف

– تشخیص خطرات ، موقعیت های خطرناک ، کارهای خطرناک انجام شده در هر مرحله از کار

– تعیین ابزار و کنترل های لازم برای قسمتهای که خطر آن شناسایی شده است

– خلاصه کردن و پیگیری نتایج حاصل شده

– دو مورد اخیر در همه انجام نمی شود


JSA Prerequisites

پیش نیاز JSA
– تشکیل تیم JSA

-انتخاب یک شغل برای آنالیز

-جمع آوری پیش زمینه های لازم و ضروری

– انتخاب یک جدول مناسب برای ثبتJSA TEAM

– یک سرپرست تیم که صلاحیت و تجربه در این روش را داشته باشد

– یک منشی که موارد را ثبت نماید ( این کار میتواند توسط سرپرست گروه نیز انجام شود .

اعضای تیم شامل ۲ تا ۱۰ نفر برای جمع آوری تجربه و علم مورد نیازبرای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایند و روش اجرایی و ابزار مرتبط


(TEM – (JSA 2
تیم باید حداقل شامل دو نفر از کارگرانی باشد که با این شغل آشنا هستندو متوجه باشند که کمک آنها در این فعالیت باعث شناسایی خطرات و به حداقل رساندن آنها می شوداعضای تیم JSA باید وظیفه کا ریشان را قبل از حضور در جلسه آنالیز ایمنی بداننداعضای تیم JSA
باید روش اجرایی و ابزار مرتبط برای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایندپرسنل با آگاهی و تخصص باید به این جلسه دعوت شود


Selecting the Job

انتخاب شغل
شغلهایی با بدترین آمار حوادث ، دارای اولویت هستند و در مرحله اول باید آنالیز شوندضریب تکرار حوادث : شغلهایی که ضریب تکرار حوادث بالایی دارند. و حادثه مرتب تکرار می شود دارای اولویت هستند .ضریب شدت : شغلهایی که حوادث در آنها ضریب شدت بالایی دارد یعنی باعث بروزLTI
و درمان پزشکی می شوند باید آنالیز شود.پتانسیل حوادث : شغلهایی با پتانسیل خطر شدید مثل کارهایی نظیر بلند کردن تجهیزات سنگینشغلهای جدید : شغلهایی که همیشه انجام نمی شود و یا تغییر پیدا کردهدارای اولویت برای آنالیز هستندشغلی همیشگی : شغل هایی با خطرات ذاتی که کارگران در معرض آن قرار دارند


Job Description

تشریح شغل
اطلاعات زیر برای انجام آنالیز یک شغل باید تهیه شودخلاصه ای از شغل و هدف از انجام آنبازدید مقدماتی از شغل و محل توسط سرپرست گروه و این گزارش میتواندبا عکس و فیلم تکمیل شود .یک لیستی از آموزشهای مورد نیاز ، دستیابی به محل ، کار با ابزار ، خودروها ، کار در بلندی و..یک لیستی از نیازمندیها و وسایل استحفا ظی توصیه شده


Background Information

اطلاعات پیش زمینه

قبل از انجام آنالیز ایمنی شغلی ، جمع آوری این اطلاعات ضروری استمصاحبه ، مذکرهنوشتن پروسه و روش اجراییکتاب و مرجع بازدید از مراحل مختلف کاربازبینی حوادث و اتفاقات گذشته


Separate the Job into Basic Steps

۱-تفکیک کار به مراحل پایه

شغل باید به قسمتهای پشت سر هم با رعایت توالی تقسیم شود .در ارزیابی باید از موارد نارسا یا بیش از اندازه پرهیز کرد ( برای بیشتر شغلها ۱۰STEP) کفایت می نماید

مراحل باید شامل ابتد تا انتها باشد.هر قسمت باید شامل کارهایی که انجام می شود باشد نه کارهایی که باید انجام شودتعریف مراحل با فعلهایی مانند نصب ، ، بلند کردن، باز کردن ، پرکردن مکان و جدا کردباز بینی مراحل کار با چند کارگر تا اطمینان از درستی مراحل حاصل شود


Separate the Job Into Basic Steps

۲-تفکیک کار به مراحل پایه

برای تفکیک کار به مراحل گوناگون ، روش سودمند مشاهده چگونگی انجام کار استانتخاب کارگرا ن توانا ، حرفه ای ، و کسانی که مایل به همکاری در این فعالیت هستند برای مشاهدهمشاهده کار دیگر کارگران برای مقایسه اختلافها به خصوص اگر در شیفتهای دیگر باشندJSAچه سودهایی داردتوزیع اینکه مشاهده کارگران در حال کارثبت تصویرتعیین مراحل پایه با استفاده از سوالهای زیربا کدام مرحله کار شروع می شودمرحله پایه بعدی چیست


Separate the Job into Basic Steps

۳-تفکیک کار به مراحل پایه

همچنین ما کارهای زیر را علاوه بر مشاهده انجام دهیمگفتگو در مورد شیوه انجام کارچندین نفر از کسانی این شغل را انجام در مشاهده وارد شوندبه یاد آوری و چک کردن روشکسانی که آنالیز کار خود را انجام میدهند کار خود را بیاد بیاورند


Hazard Identification

شناسایی خطر

همچنین ما کارهای زیر را علاوه بر مشاهده انجام دهیمتیم JSA باید این سووالها را در طول شناسایی خطرات بپرسدچه چیزی میتواند به سمت خطا برودنتیجه این خطاها چیستآن چگونه اتفاق می افتدممکن است عوامل دیگری در این بخش وارد شودچگونه این خطرات اتفاق می افتدسطح ایمنی چفدر استباید چک شود تا اندازه گیری ها JSA اجرایی باشد طرح ایمنی شناسایی شد ،و آنها متوجه بشوند با درگیر شدن در کاربرای شناسایی خطر ها، سودمند است تا از یکسری چک لیست ها بهره بگیریم


Hazard Identification

۲- شناسایی خطر
در شناسایی خطر حداقل به موارد زیر باید رسیدگی شودآیا چیزهایی برای ضربه زدن متقابل یا آسیب رساندن وجود داردآیا چیزهایی برای گیر افتادن کسی بین آنها وجود داردآیا پتانسیل خطر لیز خوردن و افتادن وجود داردآیا خطر سقوط از سطحی به سطح دیگر و یا در همان سطح وجود دارد .ممکن است عوامل دیگری در این بخش وارد شودچگونه این خطرات اتفاق می افتدآیا خطر کشیدن ، هل دادن ویا خمش ، چرخش وجود دارد .آیا خطر محیطی برای ایمنی و سلامتی افراد وجود داردآیا خطر تجمع موادی نظیر گازهای سمی ، بخار و یا بخار فلزی ویا گرد وغبار وجود داردآیا خطر وجود مواد آتش زا ، انفجاری و یا برق وجود دارد


Develop Solutions
ایجاد یا توسعه راه حل ها

روشهای پیشنهاد شده برای کنترل خطرات باید لیست شود .روشهای مهندسی و مدیریتی برای ایزوله کردن خطرات به استفاده از وسایلحفاظت فردی ترجیح داده می شود.پیدا کردن راههای جدید برای انجام شغلتغییر موقعیت های فیزیکی که خطر ایجاد می کندبازبینی روش اجرایی و روش کاربالا بردن آموزش قبل از انجام کارافزایش نظارت و سرپرستی در حین کاراجرای کنترل های اداری زمانی که نمیتوان عامل خطر را با روشهای مهندسی حذف کرداختصاص امکانات تجهیزات فردی


Conclusions

نتیجه


منافع انجامJSA

شناسایی واقعی و پتانسیل خطراتی که در شغل وجود دارد و کمک برای اینکه چگونه این خطر را مدیریت کنیم
دادن آموزش های فردی به افراد در مورد حفاظت ایمنی موثرآماده کردن پلانهایی برای سرپرستی ایمنیدادن اطلاعات ایمنی به کارگران جدیددادن دستورالعمل برای کارهای غیر معمولبررسی روش اجرایی شغل بعد از رخ دادن حادثهمطالعه روش کار برای بهبود های امکان پذیرشناسایی حفاظهای مورد نیاز برای محلهای مورد نیازآموزش سرپرستان برای سرپرستی ایمنیافزایش ارتباط و درگیری کارگران با مسائل و روشهای ایمنیمشارکت کارگران در ایجاد روش های اجرایی ایمنگرایش مثبت در مورد ایمنی

Repeating the JSA

تکرار آنالیز ایمنی شغلی

اگر هرگونه تغییری در مواد اولیه ، ابزار روش ها بوجود آمد آنالیز ایمنی شغلی باید تکرار شود .اگر حادثه مهمی در یک شغل بوجود آمد .آنالیز ایمنی شغلی کمک میکند برای پیدا کردن علت حادثه و راههای جلوگیری از حوادث آینده آنالیز ایمنی شغلی باید به صورت دوره ای انجام شود. این راه ما را مطمئن می سازد که کارگران از روشهای درست انجام کار پیروی می کنند
وابزار در شرایط ایمن قرار دارند.

منبع : وب سایت رسمی دانشجویان ایمنی صنعتی دانشکده HSE دانشگاه شهید بهشتی


بعد از مطالعه این جزوه …

  •  مفاهیم و تعاریف اولیه از خطر، شبه خطر، رویداد و… را یاد میگیرید.
  • JSA برای کدام شغل ها کاربرد دارد
  • یاد میگیرید که برای شروع اجرای JSA باید از کجا استارت بزنید
  • یاد میگیرید چگونه خطرات محیط کار خود را شناسایی کنید.
  • شما با بررسی چند نمونه انجام شده در جزوه به خوبی می توانید انجام فرایند JSA را استارت بزنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *