4-Essential-Qualities-of-Corporate-Trainer

 

 

برگزاری دوره های سازمانی: 

یکی از رسالت های اصلی مرکز آموزش HSE جنوب کشور اجرای دوره های درخواستی ویژه سازمان ها، شرکت ها دولتی و خصوصی می باشدلذا در همین راستا جهت سهولت در روند پیگیری فرم زیر را تکمیل نمایید تا سریعاَ پاسخ خود را سوی پشتیبانی مرکز دریافت نمایید.

درخواست های شما حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بررسی خواهد شد و پاسخ داده می شود.

در صورت ضرورت با شماره ۰۹۱۷۲۰۱۶۰۰۴ تماس برقرار نمایید.